تاریخ : 1400,چهارشنبه 10 شهريور14:26
کد خبر : 85022 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

دختر یک جانباز شیمیایی خوابگاه ندارد!عبدالمالک شه نوازی - کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی من جانباز شیمیایی دختری بنام زهرا دارم. مهندس بهداشت چابهار می باشد.

مسئول تعاون رفاه دختر مجرد من را از خوابگاه بیرون می کند، به افراد طرح کاد و غیرجانباز خوابگاه می دهد. به داد و فریاد فرزند جانباز شیمیایی چهل و پنج درصد برسید.

با احترام

حاج عبدالمالک شهنوازی