تاریخ : 1400,شنبه 24 مهر13:29
کد خبر : 85939 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

ما که روی پای خودمانیم...!یاسر - واقعا چرا قانون بین ایثارگران دولتی و غیر دولتی تبعیض قایل شده است؟ ممکن است یک ایثارگر که روی پای خودش ایستاده و بار مالی برای دولت ندارد حتی درآمدش با این وضعیت کرونا از یک کارمند ایثارگر هم کمتر باشد. آن وقت به جای حمایت کاری می کنند طرف از داشتن شغل آزاد پشیمان شود. مثالش خود ما که موسسه فرهنگی داریم. باید چوب اختلاف بین ارشاد و سازمان مالیات را بخوریم.

اداره ارشاد می گوید شما معاف هستید به شرطی که در زمان مقرر اظهارنامه به اداره مالیات محل فعالیت موسسه بدهید. اداره مالیات محل می گوید موسسات فرهنکی موسسه تجاری هستند چون که دارای ثبت شرکتی هستند و باید به اداره مالیات شرکت ها در شهرک غرب خ درختی بروند.

ولی اداره ارشاد موسسات فرهنگی را غیر تجاری می داند. جالب است که اداره مالیات برای نداشتن درآمد در ایام کرونا موسسه فرهنگی را جریمه مالیاتی کرده است. وقتی هم اعتراض کردیم که همه ما ایثارگر(فرزند شهید و جانباز) هیچ اهمیتی ندادند و مالیات صادر کردند. باید تمام ایثارگران دارای شغل آزاد که روی پای خودشان هستند و بار مالی برای دولت ندارند هم از مالیات معاف کنند. وگرنه شغل دولتی بهتر است.