تاریخ : 1400,سه شنبه 09 آذر17:14
کد خبر : 87010 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

آخه کی میاد ضامن من بشه؟محمود عباسی فخرآباد جانباز۲۰ درصد - من مدت پنج ساله که از نظراستانی ازکارافتاده اعلام شدم ولی گفتن تهران رد کرده من با سه فرزند دو پسر ویک دختر چه کار بکنم؟ چه جوری این بچه ها رو سروسامان بدم؟

خودم تو یک خانه داغون تو روستا زندگی می کنم کی بایدبه دادما برسه یک وام بیست میلیونی برای زندگیم نتونستم بگیرم.

میگن ضامن وقتی دارن می بینند که من برای نون شبم موندم کی میادضامن من بشود تورو قرآن یکی به داد مابرسه.