تاریخ : 1401,جمعه 20 خرداد19:50
کد خبر : 90646 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

...حتی با نثار یک صلوات!سیدحسین پورهاشمی شهری  -  شهید عزیز از امروز تو را برادرم می دانم واعتقادی راسخ به تک تک شهدای جنگ تحمیلی دارم و مطمئنم جایگاه بسیار والایی در نزد خداوند متعال دارید؛ گرچه می دانم که شهدای ما خودشان مقام شفاعت دیگران را دارند و نیازی به خواندن فاتحه توسط ما ندارند ولی همیشه به یادت هستم و خواهم بود حتی با نثار یک صلوات واز تو میخواهم برایم دعا کنی که خداوند ماراهم عاقبت بخیر گرداند و وقتی به درجه اموات رسیدیم به رسم برادری توهم شفیع ما باشی و ما را از یاد نبری.

روحت شاد برادرعزیزم