تاریخ : 1401,یکشنبه 22 خرداد16:07
کد خبر : 90682 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

من یک مرزبان بودم و ...بنده فریبرز فخری به شماره پرسنل کادر ناجا ومرزبان منطقه جنگی سوماربودم به کد ملی3257005725 دوبارجانبازشدم یکی سال 1374براثرانفجارمین ویکی سال87درگیری باسارقین مسلح کلیه مراحل صورت سانحه شورای عالی پزشکی کمسیون ماده 103 و104و 140و رای ازکارافتادگی بادرصد 35/ جانبازی حالت اشتغال پروندم رابنیاد دو بار احراز وبه کمیسیون تعیین درصد فرستادن متاسفانه پزشکان بنیاد هیچ توجهی به جراحت ومجروحیت ودرصد بنده نکرده وخداراگواه میگیرم.

فقط میخندیدن آب میوه میخوردن وهیچ توجهی به مجروحیت بنده وپرونده نداشتن ودرصدی به بنده ندادن درصورتی که اثارمجروحیت هنوزوترکش هنوز دربدنم هست به دفتر رهبری گزارش دادم نهایتاپیامکی ازدفتررهبری به بنده داده شد بشماره 1616/01/82928 که پیگیرپرونده جانبازی شوم بنده نیز رفتم ولی متاسفانه پس از سه روز پاس دادن هیچ توجهی به نامه رهبری ننموده وجواب ندادن وپروندم رامسدودنمودن

  حال سوال بنده این است یا کمیسیون ناجا وستادکل و بیمارستان ناجا وشورا پزشکی که35/ وازکارافتادگی و جانبازی دادن دروغ میگویند ویا یک نفر که تو بنیاد عامدانه جانبازان را پی نخودسیاه میفرستن و با کمال تعجب شخصی از کارکنان بنیاد اعلام میدارن پرونده شما را مسدود کردیم وبه دفتررهبری هم اعلام کردیم و هیچ راهی دیگرنداره خواهشن افرادی مثل بنده که مرزبان امنیت این مرز وبوم بودم به همین راحتی حقم را ضایع مینمایند

ایا این همه اختلاف مگه داریم؟ چرا هیچ مرجعی نیست این افراد سرخود علیه نطام وجانبازان راپاسخگوکند به هرحال بایدمشخص شود ستاد نیرومسلح دروغ میگوید یا فردی که کاره ای نیست دردجانباز رانمیفهمد وسرخود پرونده بنده ارسالی ازناجا را مسدود نمودن .ایا گناه من مرزبانی میهن عزیزمان میباشد که اینطورمورد بی مهری قرار می گیرم متاسفانه با هیچ کدام از مسئولین بنیادشهید نتونستم ملاقات بگیرم چون دسترس نیستن ووقت ندارن شمابخاطررضای خدا صدای ما خفه شده ها باشید.رسیدگی فرمایید.بااحترام فخری