تاریخ : 1401,دوشنبه 23 خرداد17:06
کد خبر : 90728 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

برای کمک معیشت،طلاق نامه بیار!جهان تیغ - من جانباز۵درصدوخانم هستم. بیکار و فاقد درآمد و حقوق هستم. تحت پوشش بهزیستی هستم ولی بدلیل اینکه حق پرستاری از بنیاد می گیرم؛ بهزیستی مستمری من راقطع کرد. جهت کمک معیشت درسامانه ایثار ثبت نام کردم  ولی  بنیاد سیستان بلوچستان می گویدبه شما تعلق نمی گیرد؛ چون شوهردارید.

 میگن طلاق نامه بیارشامل حالت میشه.درشرایط برقراری کمک معیشت این شرط نیست. آیاجانبازان خانم دیگرکه کمک معیشت وحقوق می گیرند همه ازشوهرانشون طلاق گرفتن!

لطفا راهنمایی کنید درکدام قانون و آئین نامه این موردآمده است؟