تاریخ : 1401,یکشنبه 12 تير14:21
کد خبر : 91200 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

نه اداره سمعک میده نه بنیاد نه بیمه!!!جانباز45درصد- مثلث اداره. بنیاد. بیمه دی

بنده مجروح سر وگوش وریه وجاهای دیگربدن هستم ودرپرونده وصورت سانحه زمان عملیات هم ذکرشده. اما برای دریافت سمعک به هرجایی می روم می گویند در تعهد ما نیست. نه بنیاد نه بیمه دی ونه اداره محل کارم هیچکدام این را قبول نمی کند وهرکدام به دیگری پاس می دهند!

اداره محل کارم می گوید ما اعتباری که برای خرید کمک توانبخشی جانبازان نداریم ودرقانون هم همچنین اعتباری در بودجه اداره پیش بینی ویاتخصیص داده نشده است لذا امکان پذیر نیست که لوازم کمک توانبخشی(سمعک) برای جانباز شاغل بخریم و این کاربرعهده ی بنیاد شهیدوامور ایثارگران است.

به بنیاد شهیدو اموایثارگران رفتیم وتقاضاکردیم که طبق آنچه درپرونده جانبازی هست برای من وسیله کمک توانبخشی (سمعک) بخرند آنجا به کل جواب رد دادند وگفتند که امکان پذیر نیست وچون قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه دی هست باید با بیمه دی صحبت کنید.
القصه درچرخه ی این دور باطل به بیمه دی رفتیم وتقاضا کردیم که برایمان کاری کنند.گفتند خرید سمعک در قرارداد و تعهد بیمه دی ذکر نشده است و خرید آن امکان پذیر نیست. و باید خودتان تهیه کنید.
و بدین سان به ابتدای این دور باطل رسیدم و هیچی دستم نگرفت!!!

حقیرنوجوانی کم سن وسال بودم که بادستکاری کپی شناسنامه به عنوان بسیجی داوطلب درعملیات ایام دفاع مقدس شرکت کردم. بر اثر انفجارخمپاره سخت مجروح شدم.
هیچ نقص پرونده هم ندارم وکل مدارک تکمیل است و از سال های قبل تا حالا ازجیب شخصی خودم مجبورم دستگاه را تهیه کنم و درسال های اخیر این وسیله خیلی گران شده و خرید آن درتوانم نیست.ودربین اداره. بنیاد وبیمه دی مرتب در چرخشم و معلوم نیست این دور باطل کی به انتها می رسد؟!
معاونت بهداشت ودرمان چرا فکری به حال امثال بنده نمی کنند؟ وما را از این بلاتکلیفی خارج کنند.