تاریخ : 1401,یکشنبه 26 تير21:50
کد خبر : 91579 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

رضایت ما برایتان مهم نیست!یک حانباز- به قول مدیران محترم بنیادشهید وامورایثارگران جانبازان باخدامعامله کرده اند پس درمعامله باید اجر ومزد رااز خدا بگیریم وتمام، دنبال چی هستید  تمام اقامتگاه های بنیاد مال پرسنل زحمتکش بنیاداست نه برای من و شما


من جانباز بالای 50 درصدهستم یکبارهم ازاین امکانات استفاده نکرده ام یکی از اقوام کارمند بنیاد است هرسال میروند شمال وازاین امکانات که به نام ما وبه کام آنهااست استفاده میکنند ومن هم هروقت رفته ام از جیب مبارک خرج کرده و میدانم که به من وشما جا نمی دهند.

چندسال پیش رفتم بنیادهنوزتعطیلات شروع نشده بود گفتند که جانداریم درحالی که همان زمان همان قوم من که کارمند بنیاداست  دررامسر ازبنیاد جاگرفت ولی من درهمان زمان ودرهمان شهر جایی شخصی باپول خودم گرفتم بقول معروف کجای کارید هنوزنمی دانید که این امکانات برای پرسنل زخمتکش بنیاد که بامن وشماسروکله میزنند هست نه برای من وشما خداانشالله به همه این بزرگواران صبرعنایت کند شماببیند نمونه اش درسایت ایثاربنیاد نظرسنجی داردآیاازعملکرد سایت ایثارراضی هستید آیابه نظرشما بهترنبود که نظرسنجی میگذاشتند آیاازعملکرد بنیادشهید وامورایثارگران راضی هستید چنددرصد راضی هستید لطفا پیشنهاد وانتقاد خودرابنویسید  بهترنبود
 

این یعنی چه یعنی رضایت یاعدم رضایت مابرای این بزرگواران مهم نیست آیابه نظرشماغیرازاین است به نظرمن باید تمامی پرسنل بنیاد رابازخرید ویک سامانه رسیدگی مرکزی که درخواست ثبت وتنها درتهران چند پاسخگوداشت وازهزینه بیمورد پوچ جلوگیری کرد آیابه نظرشماعزیزان بهترنبود سخن بسیارواماگوش هیچ به نظرمن اگر نگوییم که 100درصد خانواده محترم شهداوایثارگران عزیزازعملکرد بنیادشهید ناراضی هستند به جرات میتوان گفت که در خوش بینانه ترین حالت حداقل 90درصدناراضی هستند مطمئنم که شما بزرگواران خانواده شهداوایثارگران عزیز بامن موافقید والبته پرسنل محترم بنیاد بااین نظرمخالفند نظرشماچیست؟
 

 نگران نباشید تا حداکثر20 سال آینده مشگلی بنام شهید وایثارگر وجود نخواهدداشت چون ازماکسی زنده نخواهد بود و خودبه خود مشکل حل خواهدشد.