تاریخ : 1401,شنبه 01 مرداد16:22
کد خبر : 91698 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

اشتباه کردم حرف بنیادو درباره بیمه م گوش دادم!



رضا- اینجانب فرزند شهید میباشم. متاسفانه بنیاد شهید کاری یا مشکلی راحل نکردحتی بدبختی وگرفتاری و بدهکاری هم درست کردبایک وعده ودروغ باعث فروپاشی زندگی با دو فرزند هم داره میشه.

 به خاطر ثبت سجایا که بیکاری ثبت واستخدام دولتی شوم ۱۳۹۴ثبت ومنتظرکاری هستم مشکلی که بنیاد شهید درست کرده من راننده با مدارک کامل بودم وبیمه تامین اجتماعی رانندگان بودم که حتی 70%حق بیمه رادولت پرداخت می کرد برای تمدید هوشمند رانندگان بیمه اجباری هست ازطرفی بنیاد گفت بایدبیمه راقطع کنی و نباید بیمه باشی تا بتونم ثبت بیکاری سجایا بشی.

منم اشتباه کردم وحرف بنیاد را گوش کردم افسوس که 7ساله هنوز منتظر هستم وکل مشکلات با بیکاری واقعی شروع شد اگر نمی تونستند استخدام وکاری انجام بدهند می گفتندنمیشه این همه بدبختی برام درست نمیشد این قانونی که اگربیمه باشی شاغل محسوب میشی خیلی هاروبدبخت و گرفتار کرد