تاریخ : 1401,سه شنبه 04 مرداد18:16
کد خبر : 91789 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

خمپاره رعایت حالم را نکرد!مسعود  - کمیسیون بنیاد انتخابی درصد می دهد بنده ۳۰ ماه حضوردرجبهه دارم و سال۶۶که مجروح شدم ۴۵روز حضورداشتم. کمیسیون بخاطر اینکه حضور در جبهه ام کم است درصد نداد. صورت سانحه و بستری همرمان و دو همرزم هم دارم ولی درصد ندادند؛ یعنی نباید درآن ۴۵روز مجروح می شدم که خمپاره رعایت نکرد و منو نباید مجروح می کرد. باید دنبال کسی می رفت که سابقه چهار ماه یا شش ماه داشت؛ که الان ناراحتی اعصاب و روان دارم، نفس تنگی دارم ولی دفترچه درمانی و درآمدی ندارم. خانه نشین هستم و هزینه درمان و دارو سربه فلک کشیده که قادر نیستم مداوا شوم. قرص بانسخه های قبل می گیرم. چشمم کم سو شده، گوشم سنگین شده و زمانی که سوت میکشه در و دیوار را به هم می دوزم.

ازخدا می خواهم تمام رزمندگا