تاریخ : 1401,پنجشنبه 13 مرداد14:49
کد خبر : 92074 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

آهای بنیاد! مگه پول یامفته!مهدی ج 70درصد - آهای مدیرکل حوزه ریاست.
آهای مدیرکل پشتیانی
آهای مدیرکل بازرسی
آهای مدیرکل حراست

لطفا به این موضوع رسیدگی کنید و این موضوع جزء مطالبات ایثارگران هست.
در صورت عدم رسیدگی، بخدا در آن دنیا بایستی پاسخگو باشید.
لطفا یک نمونه بیاورید که در سازمان ها و وزارتحانه ها برای محل پارک خودرو مدیران کرکره برقی بگذارند آن هم نه یکی نه دوتا بلکه 16 جایگاه را. مگر پول یا مفته،

مگر نه این ست که هزینه از جیب خانواده شهدا و ایثارگران پرداخت می شود.
آقایانی که جدیدا بر کرسی مدیریت های بنیاد نشسته اید، به خودتان بیایید و متوجه شوید محلی که در آن کار میکنید بنیاد شهید و امور ایثارگران است بقول حضرت امام خمینی (ره) :بنیاد شهید افضل نهادها است.
لطفا بخود بیایید و در هزینه کرد دقت کنید تا گرفتار عقوبت الهی نشود.