تاریخ : 1401,پنجشنبه 13 مرداد16:43
کد خبر : 92081 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

خطاب به دکتر قاضی زاده

خدمات بنیاد شفاف سازی و براساس نیاز ارائه شودبی نام  -  آقای قاضی زاده، اولویت وام مسکن مثل خیلی از اولویت های دیگرتان مربوط به جانبازان بالای ۲۵ درصد است. خیلی ببخشید اما با صراحت بگویم اکثر جانبازان بالای ۲۵ درصد که به خصوص کارمند هستند این وام را گرفته اند و دو خانه هم دارند!

بروید و ببینید چه خبر است؛ چون کارمند هستند و برش دارند! مثلا خودشان کارمند ورئیس بانک هستند! به ما زیر۲۵ درصدی ها که می رسد، شغل نداریم، ضامن نداریم و هزار بهانه می آورند...

شما خودتان هم در جریان هستید که عده ای از بسیاری خدمات بنیاد چندین بار استفاده کرده اند و بعضی نه ... درصد بندی بنیاد برای یک عده شده است سو استفاده از خدمات.

شما جانبازانی که واقعا نیاز دارند را حمایت کنید نه اینکه فقط بر اساس درصدها بیایید و خدمات بدهید. جدایی از جانبازان عزیز با درصدهای واقعی اما بعضی جانبازان که درصد بالای ۲۵ دارند اگر الان درصد بگیرند بالای۲۵ نمی شوند! ....

این چه عدالتی است که در بنیاد دارید؟! خدمات بنیاد را شفاف سازی کنید. اجازه ندهید حق از جانبازان زیر ۲۵ درصد ضایع شود ....