تاریخ : 1401,شنبه 15 مرداد11:39
کد خبر : 92101 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

بودجه فرهنگی کجا می رود؟!جانباز -  آقای قاضی زاده، از نظر شما بودجه بنیاد در همه استانها مدیریت می شود؟

در بنیاد قسمتی از بودجه صرف امور فرهنگی می شود مثل مسابقات قرآن ، ... تعدادی از جانبازان و ایثارگران در این مسابقات شرکت می کنند.

هر سال در مسابقات مراحل شهرستان استان و کشور برگزار می شود اما در استان ما مرحله شهرستان که تمام می شود، مرحله استانی برگزار نمی شود! شاید هم برگزار می شود! اما به بچه های شهرستان اطلاع داده نمی شود!!!... بعضی سال ها هم که خبری از مسابقات نیست...

اما این بودجه که به اسم کار فرهنگی صرف می شود، کجا می رود الله اعلم!!

حداقل بیایند و بودجه کار فرهنگی را بررسی کنند که کجا میرود وصرف چه می شود!؟