تاریخ : 1401,یکشنبه 21 اسفند21:00
کد خبر : 98684 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

آیا مدافعان حرم ایثارگر و رزمنده نیستند؟!علیرضا بهنود - با سلام .... آیا مدافعان حرم ایثارگر و رزمنده نیستند؟

کسانی که حداقل یک دوره ۴۵روزه به سوریه یا عراق رفتند و جنگیدند، چرا سابقه‌ی جبهه ندارند؟

هر کس جهت ثبت رزمندگی در هر اداره ای نامه برده به محل کارش، گفته اند که شماها رزمنده نیستید و در نامه های شما کلمه جنگ نوشته نشده؛ پس رزمنده نیستید و حتی سابقه‌ی بیمه هم شامل شما نمی شود؟

خود رهبر عزیزمان اعلام کردند که ارزش مدافعان حرم دو برابر رزمندگان عزیز جنگ تحمیلی است؛ چون در کشور غریب هم می جنگیدند .....

حالا چرا هیچگونه سابقه‌ی ایثارگری برای این کارمندان ثبت نمی شود؟

ممنون. یا زینب!