شناسه خبر : 31517
سه شنبه 22 بهمن 1392 , 00:00
اشتراک گذاری در :
عکس روز

متن اساسنامه جبهه جانبازان انقلاب اسلامی

اساسنامه

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

 

بسمه تعالی

اساسنامه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

 

فصل اول: کلیات

ماده 1: جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی تشکلی است که به استناد قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار" جمعیت" نامیده می‌شود.

ماده 2: محدوده جغرافیایی فعالیت جمعیت ، سراسر ایران می‌باشد.

ماده 3: مرکز اصلی جمعیت در تهران خیابان مفتح بین طالقانی و سمیه انتهای بن بست معیر است و می‌تواند پس از کسب مجوز از وزارت کشور در سایر شهرستان‌ها شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

تبصره 1: نشانی دفتر مرکزی و شعب و تغییرات بعدی آن به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید. در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره 2: دفتر مرکزی و شعب جمعیت نمی‌تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

ماده 4: جمعیت التزام عملی خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد.

 

فصل دوم: عضویت

ماده 5: شرایط عضویت:

1 - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

2- پایبندی به ارزش های دینی، انقلابی، اخلاقی و اجتماعی و محروم نبودن از حقوق اجتماعی

3- تقید به فعالیت در چهارچوب قانون

4- تابعیت ایران

5- پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه جمعیت

6- پرداخت حق عضویت

تبصره: تشخیص موارد فوق تا قبل از برگزاری  مجمع عمومی تاسیس به عهده هیأت مؤسس و پس از آن در چهارچوب آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی جمعیت مصوب هیات موسس خواهد بود.

ماده 6: انواع عضویت:

عضواولیه : فردی است که بیانیه اعلام موجودیت جمعیت رادراردیبهشت سال1392 امضاکرده ویا تاقبل از برگزاری مجمع عمومی  تاسیس باتاییدهیات موسس به عضویت جمعیت پذیرفته شده باشد

2. عضو افتخاری: فردی است که با توجه به علاقه مندی ها و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، شخصیتی،براساس آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی مصوب هیات موسس وبا پیشنهاد یکی ازاعضای شورای مرکزی وتصویب شورا به عضویت افتخاری پذیرفته شده باشد.

3. عضو رسمی: فردی است که براساس آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی مصوب هیات موسس به عضویت رسمی جمعیت پذیرفته شده باشد

تبصره1: اعضای رسمی جمعیت شامل سه دسته اعضای فعال،عادی وهوادار می شوند که تعریف هریک ازسه دسته،وشرایط ونحوه  عضویت درآنهابراساس آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی جمعیت مصوب هیات موسس خواهد بود.

تبصره2: کلیه اعضای رسمی فعال ، عضو مجمع عمومی جمعیت شناخته می شوند ودارای حق رای درمجامع عمومی خواهندبود.

تبصره3: عضوفعال باید جانباز یا آزاده دارای پرونده دربنیادشهید وامور ایثارگران باشد.

ماده 7: خاتمه عضویت در موارد زیر امکان‌پذیر است:

1- استعفا به صورت کتبی

2- از دست دادن هر یک از شرأیط عضویت مندرج در ماده 5

3- اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا مجمع عمومی ، و تصویب هیات موسس

4- حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

5- فوت

تبصره: کیفیت ونحوه اجرای بندهای 1تا3این ماده مطابق آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی جمعیت مصوب هیات موسس خواهدبود

 

فصل سوم: تشکیلات و ارکان

ماده 8: ارکان جمعیت  عبارتند از:

هیات موسس

مجمع عمومی

شورای مرکزی

دبیر کل

هیأت بازرسی

هیأت اجرایی

ماده 9: هیأت مؤسس به مجموعه افرادی گفته می‌شود که تقاضای تأسیس جمعیت را ارایه نموده اند. اختیارات هیأت مؤسس به شرح زیر است:

  1. انجام کلیه مقدمات تأسیس
  2. دعوت برای مجمع عمومی تأسیس جمعیت حداکثر 6 ماه پس از صدور مجوز تأسیس جمعیت
  3. انجام وظایف ارکان جمعیت تا برگزاری مجمع عمومی تأسیس
  4. پذیرش عضویت متقاضیان تا قبل از برگزاری مجمع عمومی تأسیس
  5.  تصویب هرگونه تغییرات اصلاحی در مفاد اساسنامه و مرامنامه و پیشنهاد به مجمع عمومی
  6. تفسیر اساسنامه و مرامنامه بنا بردرخواست سایر ارکان جمعیت و نظارت بر حسن اجرای آنها.
  7. تدوین وتصویب آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی جمعیت ونظارت برحسن اجرای آن.

8- نظارت برفرآیند شکل گیری مجامع وشوراهای استانی

9- تصویب انحلال جمعیت  و تایید هیأت تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه

تبصره1: حداقل یک سوم اعضای هیات موسس باید جانباز 70درصد باشند

تبصره2:اعضاء هیات موسس عضو دایمی شورای مرکزی خواهند بود.

تبصره 3: هیأت مؤسس دارای رییس، نایب رییس و دبیر خواهد بود که هر دوسال یک بار توسط اعضای هیات موسس با رأی مخفی اکثریت نسبی آنها انتخاب می‏گردد. تجدید انتخاب آنها برای سال‏های بعدی بلااشکال خواهد بود. وظایف آنان و همچنین چگونگی برگزاری جلسات و تدوین آیین‌نامه‌های موقت به تصویب هیأت مؤسس خواهد رسید.

تبصره 4: قبول استعفا یا احراز سلب عضویت از هیات موسس با رای حداقل دو سوم اعضای هیات موسس خواهد بود ودر صورت فوت یا استعفا یا سلب عضویت هر یک از اعضاء هیات موسس، عضو جدید با پیشنهاد یکی ازاعضاء و رای دو سوم اعضاء هیات، بارعایت مفادتبصره1 انتخاب می‏شود.

تبصره 5: درغیرمواردموضوع تبصره4 ، پذیرش عضوجدید هیات موسس باپیشنهاد حداقل 3عضو ورای دوسوم اعضای این هیات انجام می شود

ماده 10: مجمع عمومی در چهارچوب مسئولیت های مندرج در اساسنامه به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری جمعیت است و به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

 تبصره1: مجمع عمومی ازاعضای رسمی فعال جمعیت تشکیل می شود.

تبصره 2: مجمع عمومی عادی دوسال یک بار و حداقل یک ماه قبل از پایان دوره مسؤولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می‌شود. مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی یا یک سوم اعضای مجمع عمومی جمعیت  برگزار می‌شود.

تبصره 3: مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصویب هر موضوعی به جز مواردی که در این اساسنامه ترتیب دیگری برای آنها پیش‌بینی شده باشد با رأی موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است.

تبصره 4: در صورتی که مجمع عمومی در دعوت نخست به حد نصاب نرسد، مجمع عمومی نوبت دوم حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با هر تعداد عضو حاضر رسمیت می‌یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره 5: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه کثیرالانتشار و دعوت کتبی صورت می‌گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل 20 روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین‌شده درج خواهد شدو دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضاء ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی به طور کامل در آگهی یا دعوت نامه درج شود.

تبصره 6: حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب بایستی به وزارت کشور اعلام تا نماینده‌ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام شود.

تبصره 7: مجمع عمومی توسط هیأت رییسه‌ای مرکب از رییس، نایب رییس و منشی که توسط هیات موسس پیشنهاد شده و اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی آنها را انتخاب کرده باشند، اداره می‌شود. هیأت رییسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین، حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید؛ تا توسط کمیسیون موضوع ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 8: درصورتی که دبیر کل و شورای مرکزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننمایند، هیأت بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در صورت عدم اقدام هیأت بازرسی، دو سوم اعضای مجمع می‌توانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند. اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی وزارت کشور صورت گیرد.

ماده 11: مجمع عمومی دارای وظایف واختیارات زیر می‌باشد:

1-  انتخاب اعضای شورای مرکزی و هیأت بازرسی برای مدت دو سال

2- عزل اعضای شورای مرکزی

3- تصویب پیشنهاد انحلال جمعیت و انتخاب هیأت تصفیه ومعرفی آنان به هیات موسس با رعایت فصل ششم اساسنامه

4- پیشنهاد تغییر در مرامنامه و اساسنامه با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی وارایه به هیات موسس جهت تصویب نهایی.

5-  تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه‌های کلان جمعیت

6- استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد جمعیت در دوره گذشته

7- استماع گزارش دبیر کل از روند فعالیت جمعیت

8- تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

9- تصویب آیین‌نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

10- تصویب ترازنامه و بودجه جمعیت

11- تعیین میزان حق عضویت

12- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه جمعیت

تبصره 1: هرگونه تغییر در مرامنامه واساسنامه جمعیت، در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب ورسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

تبصره 2: عزل اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد اکثریت نسبی هیات موسس و یا درخواست بازرسین یا یک سوم اعضای مجمع و با اطلاع قبلی وزارت کشور در دستور کار مجمع عمومی قرار می‌گیرد. عزل اعضاء شورای مرکزی باید به تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی برسد. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده‌اند نمی‌توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی بعدی شوند.

تبصره 3: جمعیت  یک نسخه از مصوبات مجمع عمومی را به وزارت کشور ارسال خواهد نمود.

ماده 12: شورای مرکزی متشکل از 35نفر عضو اصلی و 5نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که غیر از اعضاء هیات موسس، 20نفر عضو اصلی و 5نفر عضو علی البدل آن توسط مجمع عمومی از بین اعضاء مجمع برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی مسؤولیت هدایت و رهبری جمعیت  را بر عهده داشته و در کلیه امور مربوط به جمعیت در مقابل مجمع عمومی و دستگاه‌های ذی‌ربط مسؤول است.

تبصره1:حداقل نصف اعضای اصلی شورای مرکزی(18نفر) بایدجانباز70درصد باشند

تبصره 2: شرایط عضویت در شورای مرکزی و بررسی صلاحیت داوطلبان براساس آئین‏نامه سازماندهی تشکیلاتی جمعیت خواهد بود که به تصویب هیات موسس خواهد رسید.

تبصره 3: درصورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی‌البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره4: اعضای علی البدل می توانند بدون حق رای درجلسات شورای مرکزی شرکت کنند

تبصره 5: جلسات شورای مرکزی حداقل هر ماه یک بار و با حضور دو سوم اعضا برگزار می‌شود و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضا در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب بدون عذر موجه (با تشخیص شورای مرکزی) در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب می شود.

تبصره 6: انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

 

ماده 13: اختیارات و وظایف شورای مرکزی به شرح زیراست:

1- انتخاب ، قبول استعفا و عزل دبیر کل ، قائم مقام دبیرکل و اعضای هیأت اجرایی (مسؤولین مدیریتها، کانون ها واحدها)

2- قبول استعفای هریک از اعضای شورای مرکزی بارعایت حفظ نصاب قانونی شورا

3- تدوین سیاست‌های کلان در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

4-پیگیری مصوبات مجمع عمومی و تصویب برنامه های اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جمعیت برای عملیاتی کردن مصوبات مجمع عمومی 

5- نظارت بر عملکرد هیأت اجرایی

6-موافقت با تأسیس وانحلال شعب در شهرستان‌هادرچارچوب مقررات وبراساس آیین نامه سازماندهی تشکیلاتی جمعیت

7- پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی

8- پیشنهاد اولیه اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی

9- تصویب تشکیلات اجرایی و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

10- پیشنهاد اولیه انحلال جمعیت  به مجمع عمومی

11- تصویب نحوه مشارکت جمعیت درفعالیت های انتخاباتی و اتخاذتصمیمات و انجام برنامه‏ ریزی‏های لازم در این رابطه.

12- تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع وتحلیل و تدوین مواضع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمعیت

 

 ماده 14: دبیرکل بالاترین مقام حقوقی- اجرایی جمعیت  است که از بین اعضای شورای مرکزی و با رأی اکثریت مطلق تمام اعضا برای مدت 2 سال انتخاب شده و ریاست شورا را به عهده دارد. وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح زیر است:

1- تعیین دستور جلسات شورای مرکزی

2- پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن

3- ارایه گزارش سالیانه عملکرد جمعیت به مجمع عمومی

4-پیشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل قائم مقام دبیرکل و اعضای هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

5- ریاست دبیرخانه مرکزی وانتصاب دبیر اجرایی وکارکنان دبیرخانه

6- دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

7- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول جمعیت

8- افتتاح و رسیدگی به حساب‌های جمعیت  و پرداخت دیون و وصول مطالبات

9- اقامه دعوی از طرف جمعیت و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

10- پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی

11- انتشار بیانیه‌ها و موضع‌گیری در خصوص مسایل و جریان‌های مختلف کشور از طرف جمعیت

12- اتخاذسایرتصمیمات اداری و اجرایی وپاسخگویی به کلیه تصمیمات، اقدامات و عملکرد جمعیت

تبصره 1: یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی به عنوان قائم مقام دبیر کل تعیین می‌گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.

تبصره 2: دبیر کل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیت‌های جمعیت را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب قرار خواهد داد.

تبصره 3: مکاتبات رسمی جمعیت با امضای دبیر کل و یا قائم مقام وی و با مهر جمعیت انجام می‌شود. دبیر کل در حفظ سربرگ، مهر و نشان جمعیت دارای مسؤولیت قانونی می‌باشد.

تبصره4:دستورجلسات شورای مرکزی (موضوع بند1) باپیشنهادهرعضوشورا وتصویب اکثریت مطلق اعضای حاضرقابل تغییراست

 

ماده 15: هیأت بازرسی از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل  که آشنا به امور بازرسی می‌باشند تشکیل شده، که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. بازرسان می‌توانند بدون حق رأی در کلیه جلسات شورای مرکزی وهیات اجرایی شرکت نمایند. بازرسان دارای وظایف زیر می‌باشند:

1- نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، هیأت اجرایی و عملکرد جمعیت

2- بررسی کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی جمعیت و ارایه گزارش آنها به مجمع عمومی

3- رسیدگی به گزارش‌های واصله در خصوص تخلفات اعضا و ارایه گزارش آن به شورای مرکزی

4- بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه جمعیت و گزارش به مجمع عمومی و هیات موسس

5- ارایه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی و هیات موسس

6- بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)

تبصره 1: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی آنان نمی‌توانند متقاضی عضویت در هیأت بازرسی شوند.

تبصره 2: اعضای هیأت بازرسی نمی‌توانند در هیچ یک از ارکان دیگر تشکل مسؤولیت داشته باشند.

تبصره 3: کلیه اسناد و مدارک جمعیت اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

ماده 16: هیأت اجرایی متشکل از مسؤولین مدیریتها، کانونها و واحدهای اجرایی می‌باشد که از بین اعضای رسمی وعادی جمعیت توسط دبیر کل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را به عهده دارند:

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیر کل

2- برنامه‌ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه‌ای آن به دبیر کل

3-فراهم‌آوردن زمینه برگزاری کنگره مجمع عمومی پس از تصویب شورای مرکزی

 

فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیر کل با کمیسیون ماده 10

ماده 17: علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیر کل موارد زیر را به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب ارسال می‌نماید:

1-گزارش برگزاری مجمع عمومی

2-گزارش دبیر کل به مجمع عمومی

3-گزارش بازرسان

4-گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی برگزارشده به استناد مواد 28، 29 و 30 آیین‌نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب     

5- گزارش اجمالی اقدامات وفعالیت های انتخاباتی و نتایج حاصله

6-  اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده به صورت سالانه

 

فصل پنجم: منابع مالی و درآمدی

ماده 18: بودجه وامکانات ومنابع مالی جمعیت  از طریق حق عضویت، کمک‌های نقدی وغیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، وقف، وصیت وحبس تأمین می‌شود.

تبصره 1: جمعیت  هیچ‌گونه اشتغال به عملیات تجاری، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت.

تبصره 2: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور با امضای مسؤول واحد امور مالی و دبیر کل یا قائم مقام وی و مهر جمعیت معتبر خواهد بود.

تبصره 3: دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می‌باشد.

ماده 19: درآمدها و هزینه‌های جمعیت در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب قرار می‌گیرد.

تبصره 1: سال مالی جمعیت منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می‌شود.

تبصره 2: کلیه درآمدها و وجوه جمعیت در حساب مخصوصی به نام جمعیت نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور نگهداری می‌شود.

 

فصل ششم: تعطیلی موقت و انحلال

ماده 20: اصل بر فعالیت مستمر جمعیت می‌باشد. با این وجود در صورت پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی و پس از تایید هیات موسس، جمعیت  می‌تواند با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب ،فعالیت‌های خود را برای مدت یک سال موقتاً تعطیل نماید. این تعطیلی فقط برای یک بار با درخواست حداقل دو سوم اعضای شورای مرکزی وتایید اکثریت هیات موسس تصویب وکمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب قابل تمدید می‌باشد. در صورت تداوم تعطیلی، جمعیت  منحل تلقی می‌شود.

تبصره: جمعیت در دوره تعطیلی موقت حق هیچ‌گونه فعالیتی ندارد.

ماده 21: جمعیت در موارد زیر منحل می‌شود:

1- با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تایید دو سوم هیات موسس

2- با پیشنهاد یک سوم و تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی و تایید دو سوم هیات موسس

3- بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب به استناد ماده 16 قانون و صدور حکم قطعی دادگاه

4- رأی قطعی دادگاه صالحه

ماده 22: در صورت تصویب انحلال جمعیت ، هیأت تصفیه‌ای مرکب از 3 نفر از اعضای مجمع عمومی به انتخاب مجمع عمومی و بعد از تایید هیات موسس متولی کار تصفیه می‌شوند. این هیأت موظف است زیر نظر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب پس از وصول مطالبات و پرداخت دیون جمعیت برابر توافق هیات موسس نسبت به اهدای اموال منقول و غیر منقول به مجموعه های تحت امر ولی فقیه، مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه یا تشکل‌های سیاسی مشابه ظرف مدت حداکثر 6 ماه اقدام و شرح و بیلان آن را در اختیار کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب قرار دهد.

 

فصل هفتم: مواد متفرقه

ماده 23: اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش‌بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط دارد، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می‌باشد.

ماده 24: مرامنامه و اساسنامه جمعیت پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

ماده25: هرگونه تغییر درمرامنامه واساسنامه و اعضای شورای مرکزی وبازرسین بایدبه کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب اعلام شود.

این اساسنامه در7 فصل و 25ماده و 42تبصره در تاریخ2خرداد 1394 به تصویب هیات موسس و در تاریخ ..................... به تأیید کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب رسید

 

کد خبرنگار: 12
تلگرام
اینستاگرام
توییتر

...

پيشرفت يك جامعه بدون توسعه فرهنگي غيرممكن است؟!

و چرا جامعه 78ميليوني تيراژ كتابش 1500نسخه است ؟!

فرهنگ ابزار نیست. فرهنگ ساده و سطحی نیست. فرهنگ اصل و زیربنا است.

فرهنگ سر چشمه دفاع مقدس است . ؟!

که با حذف معیشت : حذف فیزیکی رزمندگان و جانبازانش را رقم زدند ؟!

و فرهنگ را دچار سیاست زدگی، روزمرگی، حاشیه زدگی و سطحی نگری

و اقتصادی نمودند.

نگرش اقتصادي، مشاركت، مسائل محيط‌ زيست، رسانه و ارتباطات زماني نتيجه مي‌دهد

كه بسترهای فرهنگی آن آماده شود ؟!

و با اصلاح فرهنگ کشور، نظام سیاسی و اقتصادی کشور نیز اصلاح گردد.

بنابراین لازمه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ؛که لازمه فرهنگ و اقتصاد و علوم و

سیاست برای ارزش ها و آرمان های برآمده از انقلاب اسلامی است :

باید همه حقوق و معیشت رزمندگان جانبازان بالاخص 5 % را بدهند که

حق الناس است و جامعه نیز ارزش فرهنگ والای مجریان فرهنگ را با دوری از مال

طلبی نظاره می کنند ؟!

نه اینکه مجریان و پاسداران فرهنگ ؛ خود در بدر بدنبال نان برای رزق باشند ؟!

در پایان : هر کسی باید از حد اقل معیشت بهره گیرد تا به چپاول و غارت

نپردازد . و پاک و صادق زندگی کند و الگویی بشود در خور تحسین ؟!

سلام بر حسین ( ع )
احسنت . جناب خاکپور اشارات شما به نوعی تایید عرایض. ما در مطلب میز سه پایه است ...یاد بچه هایی که منو در نوشتن آن مطلب یاری کردن بخیر ...
اسمم این زیر می نویسم که بعضیا نیان بنویسن ... امستو بونیس ... کچلم کردن دیگه ...
خو بابا مشکل از خودتون ... نمیاد امسم ... قنبر
...یاد بچه هایی که منو در نوشتن آن مطلب یاری کردن بخیر ...

بخیر
آقا ی خاکپور تازه این کامنت شمارو دیدم ! واقعا یادتونه چه شری بودن بچه ها؟ از همه اونا فقط یکی برام مونده و یکیم که تو اتاق با همیم ... برای یکیشون به اسم. شهید براش پاپوشی درست کردن که قصدشون چپاول کردنه نه احترام به شهید !! اما حیف که فاش نیوز این کامنتهای آخری منو سانسور می کنه ؟ خو حقم داره چون لابد پی بازرسی به تن اونم خورده !
حالا بذار ببینم چی میشه بعد برات تعریف می کنم .. یعنی لینکتو از فاش میگیرم ...ولی این چند وقت واقعا حرفاتو با تمام وجود درک می کنم ! دعا کنید دعا کنید دعا کنید
شهدا دعا کنید شهدا دعا کنید شهدا دعا کنید ...
آقای خاکپور سر جانمازتون به اندازه ۵٪ برای نجات ما از دست چپاولگران دعا کنید
سلام کسانی که ازطریق سایت فاش نیوز عضوجبهه جانبازان شدن وثبت نام کردن چی آیاآنهاعضویتشون پذیرفته شده یانه فاش نیوزراهنمایی کنید
سلام کسانی که ازطریق سایت فاش نیوز عضوجبهه جانبازان شدن وثبت نام کردن چی آیاآنهاعضویتشون پذیرفته شده یانه فاش نیوزراهنمایی کنید من حدود سه سال هست که ثبت و نام کرد ه ام و جانباز 45 درصد هستم
بسم رب الشهدا واصدیقین باسلام ایا کسی با پنج برادرجانباز وفوت دودخترم و سرطان صعب العلاج همسرم و مستآجریر وعدم دریافت 24سال سنوات خدمتمم وبیکاری تنها دخترتحصیل کرده بنده که همسرش مهندسی عمران خوانده بود وبخاطر ویزیتوری با این تحصیلات تصادف وفوت کرد به این مشکلات بنده اهمیتی میده که 12ساله باهمسر مریضم کنج بیمارستان یا خونه افتادم میده اگر ارزشی قاعل میشوند بنده شیمیایی25%درمنطقه 5+22 سازمان اب پرونده دارم
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi